عوارض محلی شهرداری

تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1395

 

عوارض محلی شهرداری بویین میاندشت سال 95.pdf (2.46 mb)

 

تعرفه عوارض محلی شهرداری در سال 1396

 

 

عوارض محلی شهرداری بویین میاندشت سال 96.pdf (2.49 mb)